“Wychowanie jest sztuką,a sztuka -to najbardziej aktywny wychowawca”

E. Dalcroze

Metoda Suzuki – metoda uczenia małych dzieci gry na instrumentach muzycznych na zasadzie naśladownictwa, stworzona przez japońskiego skrzypka Shinichi Suzuki (1898–1998) w latach 40–50. XX w.

Początkowo metodą Suzuki uczono gry na skrzypcach dzieci w wieku 3–5 lat. Shinichi Suzuki opracował ją dla swego 4-letniego ucznia już w latach 30. Po wojnie powstał Instytut Rozwoju Talentu w Matsumoto wJaponii, gdzie rozszerzono stosowanie metody Suzuki na naukę gry na innych instrumentach muzycznych, m.in. na fortepianiegitarzewiolonczeli.

Shinichi Suzuki stworzył cały system metodyczno-filozoficzny, który opisał w książce „Nurtured by Love”. Idea jego metody edukacji muzycznej sprowadza się do otoczenia troską i miłością małych dzieci od najmłodszego wieku, kiedy to osiągają one najszybsze efekty pracy poprzez naśladowanie dorosłych – rodziców czy ulubionego nauczyciela. Nauka gry na instrumencie została tam porównana do nauki mowy u małego dziecka, którą to trudną sztukę niemal każde dziecko opanowuje doskonale. Metodą Suzuki można nauczyć grać każde dziecko, nie tylko szczególnie uzdolnione. Tak wczesne rozpoczęcie nauki gry na instrumencie wpływa na rozwój dziecka, jego wrażliwość na piękno. Szybko osiągane sukcesy w grze podnoszą dziecko na duchu i wzmacniają poczucie wartości i własnych możliwości. Rozwija też umiejętności językowe, matematyczne oraz pamięć. Często odbywają się zbiorowe pokazy gry na skrzypcach, w których uczestniczy równocześnie kilkudziesięciu małych wykonawców.

W Polsce działa stowarzyszenie Centrum Edukacji Suzuki (CES) w Warszawie, które zajmuje się upowszechnianiem idei Suzuki.

Metoda Zoltana Kodaly

Według Z. Kodaly muzyka musi być dostępna dla wszystkich zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Do odtwarzanej muzyki należy dodawać komentarze dotyczące epoki, stylu, treści utworu po to, aby w słuchaniu towarzyszyły nie wrażenia słuchowe, ale i treści, które należało odnaleźć w słyszanym fragmencie. Aktywną formą przyswajania i odtwarzania muzyki jest śpiew do którego przywiązywał Kodaly ogromną wagę. 

Pedagogika zabawy – KLANZA

Pedagogika zabawy rozwinęła się w latach siedemdziesiątych XX wieku w Stanach Zjednoczonych, Niemczech i Austrii jako metodyka pracy z grupą. Opiera się ona na założeniach pedagogiki Gestalt łączącej w sobie założenia i metody psychologii i pedagogiki humanistycznej. Główną zasadą metodyczną oraz celem edukacji jest dążenie do kreatywności. Do jego realizacji pedagogika Gestalt wykorzystuje liczne metody obejmujące również elementy zabawy, medytacji, twórczości artystycznej i pracy z ciałem. Pedagogika zabawy nie jest odrębną dyscypliną nauk pedagogicznych, jest natomiast głęboko podmiotową, dostarczającą wielu przeżyć metodyką pracy i życia w grupie. Impulsem do kreatywnych, konstrukcyjnych i bezpiecznych działań, ożywiających członków grupy i budujących pozytywne relacje między nimi jest zabawa. Dzięki temu, w sprzyjającej atmosferze stwarzamy warunki do uczenia się przez działanie. Pedagogika zabawy łączy między innymi muzykę z ruchem. Muzyka jest traktowana jako wielowymiarowy i niewerbalny środek komunikacji oraz jako środek wyrazu dla uczuć wcześniej nie wyrażanych. Ruch z muzyką wyzwala i zaspokaja naturalną u dzieci potrzebę aktywności z potrzebą ruchu. Daje im radość i odprężenie, a jednocześnie jest istotnym czynnikiem rozwoju zdolności, wrażliwości i zainteresowań muzycznych. W pedagogice zabawy metody animacji muzycznej opierają się na różnych koncepcjach i stylach wychowania muzycznego: Delcroze`a, Orffa, a skończywszy na konkretnych Ruchu rozwijającego Sherborne czy aktywnego słuchania Strauss. Animacja muzyczna w pedagogice zabawy jest metodyką pracy wzbogacającą już istniejące systemy i programy. Ideą animacji jest tworzenie „języka”, przedmiotu, rozumianego i przyswajanego przez dzieci i młodzież w różnym wieku, czyli transportowanie ogólnych zasad przedmiotu na konkretne metody animacyjne, wspierając ogólny rozwój podmiotu – dziecka. Pedagogika zabawy wspiera zamysły pedagogiczne w ich formach pracy i porozumiewania się poprzez rozsądną żywą metodykę. Zasady pedagogiki zabawy: dobrowolność uczestnictwa unikanie rywalizacji i uznanie pozytywnych przeżyć jako wartości pobudzenie wszystkich poziomów komunikowania wykorzystanie różnych środków wyrazu. Pedagogika zabawy włącza do procesu komunikacji wszystkie dostępne ludziom środki wyrazu czyli rozmowy, ekspresje ciała (taniec, ruch), malowania, zabawy z podziałem na rolę, śpiewu, wykorzystanie masek itp. I jest nastawiona na rozwój człowieka, a nie na osiągnięcia celu czy też efektu jego działań. Animacja muzyczna w pedagogice zabawy to prowadzenie bezpiecznymi drogami do odnalezienia własnego stosunku do muzyki i uwrażliwienie się na jej bogactwo.

Rodzaje zabaw w pedagogice zabawy:
1. Zabawy ułatwiające wejście w grupę, poznanie nowego otoczenia, poznanie imion.
2. Zabawy rozluźniające, odprężające, wykorzystujące ruch, taniec, gest, likwidujące napięcie mięśni i napięcie psychiczne.
3. Zabawy ułatwiające wprowadzenie tematu, pozwalające poznać odczucie, potrzeby i oczekiwania poszczególnych osób w grupie.
4. Zabawy umożliwiające samoocenę, poznanie własnej hierarchii wartości, własnych spontanicznych zachowań.
5.Zabawy integrujące dużą grupę, umożliwiające wszystkim wspólną aktywną zabawę, bez podziału na bawiących się i obserwatorów, bez ośmieszającej rywalizacji, przypadkowych wygranych i kilku zwycięzców.

Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne

Weronika Sherborne w metodzie „Ruch Rozwijający” wyróżnia ćwiczenia, które wspomagają rozwój dziecka. 
Do nich należą:

– ćwiczenia prowadzące do poznania własnego ciała,

– ćwiczenia pomagające zdobyć pewność siebie i poczucie bezpieczeństwa w otoczeniu,

– ćwiczenia ułatwiające nawiązanie kontaktu i współpracy z partnerem i grupą,

– ćwiczenia twórcze.

Ćwiczenia w/w można stosować w różnych formach:

– zajęcia indywidualne,

– zajęcia w parach,

– zajęcia dla całej grupy.

Ćwiczenia stosowane w tej metodzie opierają się na doświadczeniach ruchowych, intensywności i ciągłości doświadczeń. Mają one szczególne znaczenie dla rozwoju wszystkich dzieci, a szczególnie dla dzieci z zaburzeniami w sferze ruchowej, emocjonalnej i społecznej. W metodzie ruchu rozwijającego wykorzystuje się dotyk, ruch, ćwiczenia świadomości ciała i przestrzeni oraz wzajemne relacje

Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz

Założeniem Metody Dobrego Startu jest jednoczesne rozwijanie funkcji językowych, funkcji spostrzeżeniowych: wzrokowych, słuchowych, kinestetycznych (czucie ruchu), i motorycznych oraz współdziałanie między tymi funkcjami. Są to funkcje, które leżą u podstaw złożonej nauki czytania i pisania.
Celem metody jest jednoczesne usprawnienie czynności analizatorów: słuchowego, wzrokowego, kinestetyczno- ruchowego, a także kształcenie lateralizacji, orientacji w schemacie ciała i przestrzeni. W jej założeniu leży bowiem koordynowanie czynności słuchowo- wzrokowo- ruchowych harmonizowanie wszystkich funkcji psychomotorycznych. Ćwiczenia te prowadzą do usprawnienia uwagi, percepcji, pamięci, wyobraźni słuchowej i wzrokowej oraz motoryki i koordynacji wzrokowo- słuchowo- ruchowej, a więc integracji percepcyjno- motorycznej, co ułatwia naukę czytania i pisania wszystkim dzieciom. 
MDS – to metoda wzrokowo- słuchowo- ruchowa, w której odgrywają rolę trzy elementy: słuchowy (piosenka), wzrokowy( wzory graficzne, litery) i motoryczny (wykonywanie ruchów w czasie odtwarzania wzorów graficznych i liter, zharmonizowanych z rytmem piosenki, śpiewu).