Zajęcia dydaktyczne programowe organizowane są w czasie określonym w ramowych planach dnia naszego przedszkola. Dla  poszczególnych grup w oparciu o wybrane programy wychowania przedszkolnego zgodnie z podstawą programową zawartą w załączniku do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. Treści edukacyjne określone szczegółowo w podstawie programowej wychowania przedszkolnego realizowane są poprzez różne rodzaje aktywności dziecięcej :

  • aktywność społeczna /poznawanie bliższego i dalszego otoczenia dziecka/
  • językowa /przygotowanie dzieci do nauki czytania i pisania, rozwijanie zainteresowań książką, uważne słuchanie, wyraźna mowa i opowiadanie dziecka/
  • poznawcza /edukacja matematyczna, przyrodnicza i ekologiczna, rozwijanie myślenia, ćwiczenie pamięci i koncentracji uwagi/
  • artystyczna /muzyka, plastyka, teatr i technika/
  • ruchowa i zdrowotna /rozwój fizyczny i sprawność ruchowa, dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo na co dzień/

Zajęcia prowadzone są w ciągu całego dnia w formie zajęć zorganizowanych z całą grupą oraz w małych zespołach i indywidualnie, a także w formie zabaw dydaktycznych, badawczych oraz wielu innych.  Są  dostosowane do potrzeb i możliwości rozwojowych każdego dziecka. Metody pracy aktywizują wychowanków i stymulują ich zmysły, a różnorodne formy pracy zaspakajają ich aktywność.

W planowaniu zajęć korzystamy z programu – Kraina Przedszkolaka – wydawnictwo – Mac.

Kraina przedszkolaka to innowacyjny cykl edukacyjny dla przedszkolaków przygotowany w oparciu o założenie, że podstawową formą aktywności dziecka w wieku przedszkolnym jest zabawa.

Proponowane działania mają formę zabawy, ponieważ to właśnie ona pomaga dziecku poznawać świat i uczyć się w sposób, który jest mu najbliższy – przez naśladowanie, doświadczanie, poszukiwanie rozwiązań metodą prób i błędów, konstruowanie.

Wszystkie poziomy cyklu łączą wspólne kręgi tematyczne rozszerzone treściowo w grupie rocznego przygotowania przedszkolnego, co ułatwia nauczycielowi pracę w grupach mieszanych wiekowo.

Ćwiczenia i Gimnastyka ma szczególne  znaczenie ponieważ związane jest z wszechstronnym rozwojem. Rozwój sił fizycznych, aktywności, wytrzymałość idzie w parze z rozwojem dyscypliny i śmiałości dziecka. Te cechy zaczynamy rozwijać od najwcześniejszych lat. Dziecko w wieku przedszkolnym znajduje się w okresie, w którym zachodzą ważne procesy rozwojowe, dlatego wychowanie fizyczne, zwane zdrowotnym, ma duże znaczenie.

W budowie i funkcjonowaniu dziecka są różnice bardziej lub mniej zauważalne. Organizm dziecka przechodzi przez różne formy rozwojowe, kręgosłup i kościec są słabe, klatka piersiowa elastyczna, mięśnie wiotkie, skóra łatwo ulega uszkodzeniom. Delikatny układ nerwowy, powoduje, że dziecko szybko się męczy. Te specyficzne cechy wymagają specjalnej troski. Każda metoda pedagogiczna czy zajęcia z dziećmi, każda zabawa, muszą być rozpatrywane z punktu widzenia wpływu na rozwój psychiczny dziecka.

W przedszkolu zwraca się szczególną uwagę na kształtowanie postawy dziecka poprzez stałe wymaganie poprawnych ruchów podczas chodu, biegu, zabawy, ćwiczeń itd. Wychowanie fizyczne w przedszkolu zaspokaja duże potrzeby ruchowe dziecka, rozwija jego sprawność użytkową i ruchową. Ruchy dziecka stają się bardziej skoordynowane, harmonijne, szybsze.

Systematycznie i celowo prowadzone ćwiczenia rozwijają i doskonalą takie cechy motoryczne jak szybkość, siłę, zwinność i wytrzymałość. Kształtują jednocześnie ogólną sprawność ruchową.

Bardzo ważna sprawa-  ćwiczenia to świetna zabawa !!!! 🙂

Zajęcia Rytmiczne to przede wszystkim nauka poprzez wspólną zabawę, która prowadzona jest tak aby zdobywanie wiedzy kojarzyło się dziecku  z przyjemnością.

Specjalnie skonstruowane zajęcia rytmiczne zawierają w sobie różny dobór ćwiczeń z elementami wyrabiania sprawności fizycznej, uwrażliwienia  na zmiany zachodzące w muzyce,oswajania z zagadnieniami muzycznymi, ilustracjami ruchowymi do piosenek, elementami tańca .

Pierwszym etapem kształcenia jest wyrobienie u dzieci koordynacji słuchowo ruchowej poprzez ćwiczenia reakcji ruchowej na bodźce dźwiękowe, poznawanie cech dźwięków: ich wysokości, czasu trwania oraz kształcenie umiejętności precyzyjnego odtwarzania rytmu, tempa, metrum itp.

Zajęcia sprawiają, że Państwa dzieci  w sposób łatwy i przystępny przyswajają sobie takie abstrakcyjne pojęcia jak wysoki – niski dźwięk, czy też szybko – wolno, cicho – głośno.

Zajęcia Plastyczne celem zajęć plastycznych jest rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych, pobudzenie kreatywności, odkrywanie przyjemności tworzenia. Rozwijanie zmysłu estetyki i potrzeby tworzenia, rozwijanie kreatywności, zdolności wyobrażania, wymyślania i produkowania czegoś nowego, oryginalnego. Zapoznanie się z różnymi technikami plastycznymi. Zapoznanie z kształtem, kolorem i bryłą poprzez zabawy twórcze. Rozwijanie sprawności manualnych, orientacji przestrzennej. Ćwiczenie koordynacji wzrokowo-motorycznej dzieci i ćwiczenie koncentracji, uwagi oraz spostrzegawczości.